Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET)

EU udruženje kvalitete

19. lipnja 2009. godine usvojena je preporuka Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF, kasnije EQAVET). Razvijen od strane država članica u suradnji s Europskom komisijom Referentni okvir predstavlja jedan od ključnih elemenata provedbe smjernica Kopenhaške deklaracije o pojačanoj europskoj suradnji u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. 

EQAVET je referentni alat za jačanje suradnje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji opisuje ciklus kvalitete u strukovnom obrazovanju u četiri faze (planiranje, provedba, procjena i provjera) te definira 10 indikatora kvalitete koji se mogu koristiti kao potpora evaluaciji i poboljšanju kvalitete sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. EQAVET predstavlja sustavni pristup modernizaciji obrazovnih sustava, posebice kroz poboljšanje učinkovitosti provedbe obrazovanja, što bi svaka zakonska inicijativa u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju trebala poduprijeti.

EQAVET pripada nizu europskih inicijativa koje potiču mobilnost - Europski kvalifikacijski okvir (EQF),  Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) i Europass.


Metodologija unutar ovoga okvira temelji se na:

  • ciklusu koji se sastoji od četiri faze (planiranje, implementacija, procjena i revizija)
  • kriterijima kvalitete i indikativnim kriterijima za svaku fazu ciklusa
  • zajedničkim pokazateljima za procjenu ciljeva, metoda, postupaka i rezultata treninga - neki se temelje na statističkim podacima, drugi su kvalitativne prirode

Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju je osmišljen kako bi poticao poboljšanja u sustavu strukovnog obrazovanja pružanjem zajedničkih alata za upravljanje kvalitetom. Usvajanje i provedbu Referentnog okvira zemlje članice provode na dobrovoljnoj razini.

Datum objave: 21.06.2016