Kompendij EQAVET NRP projekata 2019.

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je kompendij EQAVET NRP projekata financiranih iz Erasmus+ programa. Kompendij doprinosi boljoj diseminaciji informacija o projektima i suradnji među nacionalnim referentnim točkama, a sadrži kratak opis i osnovne podatke o svakom odobrenom projektu.  

Kompendij je na engleskom jeziku dostupan na poveznici: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/2019-eqavet-compendium_en te u Erasmus+ knjižnici: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library_en.

Datum objave: 18.09.2019